Ön itt van: ÁSZF

Általános feltételek

BMD Rendszerház Kft.

Általános feltételek

szervezési és programozási szolgáltatások értékesítésére és szállítására és szoftver-termékek gyártó általi használati engedélyére vonatkozóan

1. A szerződés terjedelme és érvényessége

Az összes megrendelés és megállapodás csak akkor válik jogérvényessé, amennyiben azt a Megrendelő írásban és cégszerűen aláírja és csak a megrendelés visszaigazolásában szereplő terjedelemben jelent kötelezettséget. A Megrendelő beszerzési szabályainak alkalmazását ezáltal a jelen jogügylet tekintetében a teljes üzleti kapcsolat időtartamára ezennel kizárjuk. Az ajánlatok alapvetően nem kötelező érvényűek.

2. Szolgáltatások és ezek ellenőrzése

2.1. A megrendelés tárgyát képezheti:

 • valamely szervezési koncepció kidolgozása
 • globális vagy részletekbe menő elemzés kidolgozása
 • egyedi programok készítése
 • könyvtári (standard-)programok szállítása
 • használati jogosultságok megszerzése a szoftver-termékekre
 • gyártói használati engedélyek megszerzése
 • közreműködés az üzembe helyezés során (átállítás során nyújtott támogatás).
 • telefonos tanácsadás
 • programkarbantartás
 • adathordozók készítése
 • egyéb szolgáltatások.


2.2. Az egyedi szervezési koncepciók és programok kidolgozása a Megrendelő által kompletten rendelkezésre bocsátott kötelező érvényű információk, anyagok, és segédeszközök alapján történik. Ebbe beletartoznak a gyakorlathoz igazodó teszt-adatok, valamint kielégítő mértékű tesztelési lehetőségek is, amelyeket a Megrendelő időben, normál munkaidőben és saját költségére biztosít. Amennyiben a Megrendelő részéről már a tesztelésre rendelkezésre álló berendezésen éles üzemelés folyik, a valós adatok mentésének felelőssége a Megrendelőt terheli.

2.3. Az egyedi programok készítésének az alapja a szolgáltatások írásban rögzített leírása, amelyet a Megbízott fizetés ellenében a rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján dolgoz ki, illetve a Megrendelő bocsát rendelkezésre. A szolgáltatásoknak ezen leírását a Megrendelőnek helyességi és teljességi szempontok alapján meg kell vizsgálnia és elfogadó záradékával kell ellátnia. A későbbiekben felmerülő módosítási igények külön időpont- és ár-megállapodáshoz vezethetnek.

2.4. Az egyedileg készített szoftvereket illetve a program-adaptációkat a Megbízónak mindenkor a szállítást követő legkésőbb négy héten belül át kell venni. Ezt a Megbízónak egy jegyzőkönyvben igazolnia kell. (A helyesség és a teljesség vizsgálata a Megbízott által elfogadott szolgáltatás-leírás alapján a 2.2. pontban említett, rendelkezésre bocsátott adatok alapján. Amennyiben a Megbízó a négyhetes időszakot a program átvételre elmulasztja, akkor a leszállított szoftver az említett időszak végével átvettnek tekintendő. A szoftvernek a Megbízó által éles üzemben való használata esetén is átvettnek tekintendő a szoftver.
Az esetlegesen felmerülő hiányosságokat, úgymint az írásban rögzített szolgáltatás-leírástól való eltérést a Megbízónak kellőképpen dokumentálnia kell és jeleznie kell a Megbízott felé, aki törekszik azoknak a lehető leghamarabb történő kiküszöbölésére. Amennyiben írásban jelzett, lényegi hiányosságok állnak fenn, vagyis az éles üzem nem kezdhető meg vagy nem folytatható, akkor a hibák megszüntetését követően ismételt átvétel szükséges.

2.5. Könyvtári (standard-)programok megrendelése esetén a Megbízó a megrendelésével igazolja, hogy tudomásul vette a megrendelt programok szolgáltatásainak terjedelmét.

2.6. Amennyiben a munkálatok során fény derül arra, hogy a Megbízás teljesítése a szolgáltatások leírásának megfelelően ténylegesen vagy jogilag lehetetlenné válik, a Megbízott köteles ezt azonnali hatállyal jelezni a Megbízónak. Amennyiben a Megbízó a szolgáltatás leírását nem módosítja olyan módon, illetve nem teremti meg annak az előfeltételét, hogy a végrehajtása lehetséges legyen, a Megbízó a végrehajtást visszautasíthatja. Amennyiben a végrehajtás lehetetlensége a Megbízó mulasztásának, vagy a szolgáltatások leírásának utólagos módosításának a következtében áll elő, akkor a Megbízott jogosult a megrendeléstől elállni. A Megbízott addig végzett tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeit, illetve az eltávolítás esetleges költségeit a Megbízónak meg kell térítenie.

2.7. A programhordozó,a dokumentáció és a a szolgáltatás-leírás megküldése a Megbízó költségére és kockázatára történik. Ezen túlmenően a Megbízó által kért oktatást és ismertetéseket külön leszámlázzuk. Biztosítások kötésére kizárólag a Megrendelő kívánságára kerül sor.

3. Árak, adók és illetékek

3.1. Az árak (amennyiben nincs külön feltüntetve) forintban értendők és nem tartalmazzák a forgalmi adót. Ez csak a jelen megbízásra érvényes. Az említett árak a Megbízott székhelyén, illetve telephelyén értendők. A programhordozók költsége (pl. mágnesszalagok, mágneses lemezek, streamer szalagok, mágneses kazetták)külön kerülnek leszámlázásra.

3.2. Könyvtári (standard-)programok esetén a megrendeléskor érvényes listaárak érvényesek. Minden más szolgáltatás esetén (szervezési tanácsadás, programozás, oktatás, átállási támogatás, telefonos tanácsadás, stb.) a munka-ráfordítás a szolgáltatás nyújtásának napján érvényes tarifákkal kerül elszámolásra. A szerződéses ár rögzítésekor alapul vett időráfordítástól való eltéréseket, amennyiben azokért nem a Megbízott felel, a valós felmerülés mértékében számítjuk fel.

3.3. Az utazások, a napidíjak és az éjszakai szállások költségét a Megbízónak a mindenkor érvényes tarifák alapján leszámlázzuk.Az utazási idők munkaidőnek számítanak.

4. Szállítási határidő

4.1. Megbízó törekszik arra, hogy a megállapodásban rögzített elkészítési határidőket lehetőség szerint minél pontosabban betartsa.

4.2. A kitűzött teljesítési határidőket csak akkor lehet betartani, ha a Megbízó a Megbízott által megadott határidőkre minden szükséges munkát és anyagot kompletten, különösen az általa elfogadott szolgáltatás-leírást a 2.3. pontnak megfelelően rendelkezésre bocsát és közreműködési kötelezettségének a szükséges mértékben eleget tesz.
Az olyan szállítás késedelem és költségnövekmény, ami a nem helyes, nem komplett vagy utólag módosított adatokból és tájékoztatásból, illetve rendelkezésre bocsátott anyagokból ered, a Megbízónak nem róható fel ésnem eredményezheti a Megbízott teljesítésének késedelmét. Ezeknek a többlet-költségeit a Megbízó viseli.

4.3. Azon megbízásoknál, amelyek több egységből, illetve programból állnak, a Megbízott jogosult rész-szállításokat eszközölni illetve rész-számlákat benyújtani. 

5. Fizetési feltételek

5.1. A Megbízott által benyújtott számlák, beleértve a forgalmi adók, legkésőbb a számla kézhezvételétől 14 napon belül mindennemű levonás és költségek felszámítása nélkül fizetendők. A rész-számlákra és a komplett megbízásra a fizetési feltételek egyformán érvényesek.

5.2. Azon megbízásoknál, amelyek több egységből (programból és/vagy oktatásból, rész-lépésekben való megvalósításból) állnak, a Megbízott jogosult minden egyes egység leszállítását vagy a szolgáltatást leszámlázni.

5.3 A megállapodásban rögzített fizetési határidők betartása a szállítás Megbízó általi végrehajtásának, illetve a teljesítésnek lényegi feltétele. A megállapodás szerinti fizetések be nem tartása a Megbízottat arra jogosítja, hogy a folyó munkákat leállítsa és a szerződéstől elálljon. Valamennyi ezzel összefüggő költséget, illetve nyereség-kiesést a Megbízónak kell viselnie. Fizetési késedelem esetén a szerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamatot lehet felszámítani.

5.4 A Megbízott nem jogosult a fizetéseket a nem teljes körű szállításra, garanciális illetve szavatossági igényekre, vagy hiány-jelzésrehivatkozva visszatartani.

6. Szerzői jogok és használat

6.1. A megállapodás szerinti szolgáltatásokhoz (programhoz, dokumentációkhoz, stb.) fűződő valamennyi szerzői jog a megbízott, illetve annak licenc-adója tulajdona.A Megbízó kizárólag azt a jogot kapja meg, hogy a szoftvereket a megállapodás szerinti ellenérték kifizetését követően saját céljaira, csak a szerződésben specifikált hardveren és a megszerzett licencek mértékében több munkahelyen egyidőben használja.
Jelen szerződéssel csupán a gyártó a használathoz adja meg a hozzájárulást. A Megbízott általi terjesztés a szerzői jogokat szabályozó törvényi előírások alapján kizárt. A Megbízó a szoftver előállításában való közreműködése révén nem szerez a jelen szerződésben rögzített jogokon túlmenő jogosultságokat. A szerzői jogok mindennemű megsértése a Megbízott részéről kártérítési igényt von maga után, ahol is ilyen esetekben teljes elégtételt kell szolgáltatni.

6.2. Másolatok készítése archiválási és adatmentési célból a Megbízónak azzal a feltétellel megengedett, hogy ha a szoftver nem tartalmaz a licenc-adó vagy Harmadik fél részéről kifejezett tilalmat, továbbá amennyiben az összes, a szerzői jogvédelemre és a szellemi tulajdonra vonatkozó megjegyzést ezekbe a másolatokba változatlan formában átemelik.

6.3. Amennyiben a szóban forgó szoftver inter-operabilitásának megteremtéséhez az interfészek hozzáférhetővé tétele szükséges, erre a Megbízónak kell megbízást adnia a Megbízott felé költségtérítés mellett.
Amennyiben a Megbízott ennek a követelésnek nem tesz eleget és a szerzői jog szerinti dekompilálásra kerül sor, akkor az eredményeket kizárólag az inter-operabilitás megteremtésére lehet felhasználni.
Visszaélések esetén kártérítési igényt támasztunk.

7. Elállási jog

7.1. A megállapodás szerinti szállítási időnek Megbízottnak a kizárólagos hibája, vagy jogsértő magatartása miatti túllépése esetén a Megbízott jogosult ajánlott levél formájában az érintett megbízástól elállni, ha a megfelelő utólagos határidő alatt sem történik meg a megállapodás szerinti szolgáltatás lényegi részeinek nyújtása és az nem a Megbízó hibájából következett be.

7.2. Vis maior események, esetleges sztrájk, természeti katasztrófák és szállítási blokád, illetve egyéb körülmények, amelyek nem a Megbízó befolyásolási körébe esnek, mentesítik a Megbízottat a szállítási kötelezettsége alól, illetve megnyitják a lehetőségét annak, hogy a szállítási határidőt meghosszabbítsák.

7.3. A megbízó általi lemondás (sztornó) csak a Megbízott írásos beleegyezésével lehetséges. Amennyiben a Megbízott a sztornóval egyetért, joga van a nyújtott szolgáltatások és a felmerült költségek mellett a még nem teljesült megbízási érték 30% -át kitevő sztornódíjat is felszámítani.

8. Szavatosság, karbantartás, módosítások

8.1. A minőségi kifogások csak akkor érvényesek, ha azok reprodukálható hibákra vonatkoznak és amennyiben a megállapodás szerinti teljesítmény nyújtását követő négy héten belül, illetve egyedi szoftver esetében a 2.4. pont szerinti program-átvétel után írásban dokumentálásra kerülnek. Jogos minőségi kifogás esetén a hiányosságokat megfelelő határidőn belül megszüntetjük, amennyiben a Megbízó a Megbízott számára minden, a vizsgálathoz és a hiba elhárításához szükséges intézkedések megtételét lehetővé teszi.

8.2. Azon szükségessé váló korrekciókat és kiegészítéseket, amelyek a megállapodás szerinti teljesítmény átadásáig olyan szervezési és programtechnikai hibák miatt merülnek fel, amelyekért a Megbízott felel, a megbízott ingyenesen elvégzi.

8.3. Az olyan segítségnyújtás, hibadiagnózis, hibaelhárítás és zavar-megszüntetés költségeit, amelyekért a Megbízó felel, illetve az egyéb korrekciókat, módosításokat és kiegészítéseket a Megbízott leszámlázza. Ez érvényes a hibák elhárítására is, amennyiben program-módosításokra, kiegészítésekre, valamint a Megbízott, vagy Harmadik fél által elvégzett további beavatkozásokra kerül sor.

8.4. A Megbízott továbbá nem vállal garanciát az olyan hibákért, zavarokért vagy károkért, amelyek a szakszerűtlen kezelésre, a megváltoztatott operációs-rendszer elemekre, interfészekre és paraméterekre, nem megfelelő szervezési eszközök és adathordozók használatára, amennyiben erre vonatkozó előírások vannak (különös tekintettel az installálásra és a raktárkezelésre vonatkozó szabályoktól való eltérésre) valamint a szállítás során bekövetkező károkra vezethetők vissza.

8.5. Az olyan programokra, amelyeket a Megbízó saját programozói vagy Harmadok fél utólag módosítottak, megszűnik a Megbízott általi mindennemű szavatosság.

8.6. Amennyiben a szerződés tárgyát már létező programok módosítása vagy kiegészítése képezi, a szavatosság csak a módosításra, illetve kiegészítésre terjed ki. Az eredeti programért vállalt szavatosság ezáltal nem éled fel.

9. Felelősségvállalás

A Megbízott a törvényi előírások keretei között felelős a károkért, amennyiben bizonyítottan szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból cselekedett. Ezzel kizárt az enyhe gondatlanság miatti kár-felelősség.

10. Lojalitás

A szerződő felek kötelezik magukat, hogy egymással szemben kölcsönösen lojalitást tanúsítanak. Kerülik a másik szerződő fél azon munkatársainak mindennemű elcsábítását és foglalkoztatását, akár Harmadik felek javára is, akik a megbízások megvalósításán dolgoztak, a szerződés tartama alatt és a szerződés végét követő 12 hónapon belül. Az ez ellen vétkező szerződő fél köteles átalányösszegű kártérítést fizetni, aminek mértéke a munkatárs éves fizetése.

11. ADATVÉDELEM ÉS TITOKTARTÁS

11.1 Személyes adatok és feldolgozás

A megbízott elektronikusan tárolja az adatbankjában a megbízó személyes adatait abból a célból, hogy teljesítse a megbízást és el tudja látni később a megbízóhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységét. További információkat ezzel kapcsolatban az ügyfélinfóban és a BMD honlapján találhat.

11.2. Adatok továbbadása harmadik félnek 

Az adatok harmadik félnek (pl.: licenckiadók, csomagküldők, posta, bankok, üzleti ügyben jogi képviselők, adótanácsadó, jogi ügyekben és érintettség esetén bíróságok illetve hatóságok, együttműködő szerződéses és üzleti partnerek, szolgáltatók (IT-szolgáltatók), biztosítási ügyek esetén  biztosítók), történő továbbadása csak abban az esetben történik meg, ha ez a szerződés/megbízás teljesítéséhez szükséges.

11.3. Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

A GDPR 15. cikkének értelmében Önnek bármikor joga van információt kérni az összes BMD-nél tárolt adatáról. Bizonyos kétséges esetekben a BMD kiegészítő információkat kérhet Öntől a beazonosíthatóság elősegítése érdekében. Ilyen jellegű igényeit kérjük, hogy a sales@bmd.hu címre küldje meg nekünk.

11.4. Titoktartás

A BMD kötelezi magát, munkatársait és a szerződésben vállaltak teljesítéshez igénybe vett külső személyeket, a GDPR 28. cikkének 3. bekezdésében megfogalmazott, adatok titoktartására vonatkozó előírások betartására. Egy külön titoktartási nyilatkozat igényelhető a megbízottnál.

11.5. Megállapodás a megbízási adatok GDPR szerinti feldolgozásáról

A személyes adatok feldolgozásához kapcsolódó összes információ megtalálható az Adatfeldogozási megállapodásban. Amennyiben a BMD megbízottként ill. adatfeldolgozóként lép fel, akkor az Adatfeldolgozási megállapodást alá kell írni.

12. Egyéb feltételek

Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti a jelen szerződés egyéb tartalmának érvényességét. A felek partneri módon működnek együtt annak érdekében, hogy olyan szabályokat találjanak, amelyek minél közelebb állnak a hatálytalan rendelkezésekhez.

A legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. | Részletes információk