Nacházíte se zde: Všeob.obch.podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej a dodávání organizačních a programátorských výkonů a souhlasu k užívání softwarových produktů 2004

1. Rozsah a platnost smlouvy

Všechny zakázky a dohody jsou právně závazné pouze tehdy, pokud je zhotovitel sjednal písemně a opatřil firemním podpisem, a zavazují pouze v rozsahu uvedeném v potvrzení zakázky. Nákupní podmínky objednavatele jsou pro předmětný právní úkon a celý obchodní vztah vyloučeny. Nabídky jsou vždy nezávazné.

2. Výkon a kontrola

2.1. Předmětem zakázky může být:

 • zpracování organizačních konceptů;
 • globální a podrobné analýzy;
 • vypracování individuálních plánů;
 • dodávka (standardních) knihovních programů;
 • získání oprávnění k užívání softwarových produktů;
 • získání souhlasů k užívání díla;
 • spoluúčast při uvedení do provozu (podpora při přestavbě);
 • telefonická konzultace;
 • údržba programů;
 • tvorba nosičů programového vybavení;
 • ostatní služby.


2.2. Individuální organizační koncepty a programy jsou vytvářeny podle druhu a rozsahu úplných závazných informací, podkladů a pomocných prostředků předaných objednavatelem. Sem patří i dostatečná praktická testovací data a možnosti testování, které objednavatel poskytne včas, v běžné pracovní době a na své náklady. Pokud objednavatel pracuje na zařízení, které poskytl k testování, již ve skutečném provozu, leží odpovědnost za zajištění testovacích dat na jeho straně.

2.3. Podkladem pro vypracování individuálních programů je písemný popis výkonu, který zhotovitel vyhotoví za úplatu na základě poskytnutých podkladů a informací nebo který mu předal objednavatel. Objednavatel zkontroluje správnost a úplnost popisu výkonu a poté ho opatří souhlasnou poznámkou. Pozdější přání na změnu mohou vést ke zvláštním termínovým nebo cenovým dohodám.

2.4. U individuálně zpracovávaných softwarových nebo programových adaptací je u daného programového balíku nutné, aby objednavatel převzal program nejpozději do čtyř týdnů od dodání. Objednavatel potvrdí tuto skutečnost v protokolu. (Kontrola správnosti a úplnosti na základě popisu výkonu odsouhlaseného zhotovitelem prostřednictvím poskytnutých testovacích dat uvedených v bodě 2.2.) Nechá-li objednavatel tuto čtyřtýdenní lhůtu uplynout bez převzetí programu, platí, že dodané programové vybavení převzal v poslední den této lhůty. Programové vybavení platí za převzaté vždy tehdy, pokud je objednavatel použije ve skutečném provozu. Případné vyskytnuvší se vady, tedy odchylky od písemně dohodnutého popisu výkonu, objednavatel dostatečným způsobem zdokumentuje a ohlásí zhotoviteli, který se je bude snažit co možná nejrychleji odstranit. Při existenci závažných a písemně oznámených vad, které znemožní zahájení reálného provozu nebo pokračování v něm, musí být po jejich odstranění provedeno nové převzetí. Objednavatel není oprávněn odmítnout převzetí programového vybavení z důvodu nepodstatných vad.

2.5. Objednavatel při objednání (standardních) knihoven programů písemně potvrdí v objednávce, že je mu znám rozsah výkonu objednaných programů.

2.6. Pokud se při provádění prací ukáže, že zakázku nelze ze skutečného nebo právního hlediska provést v souladu s popisem výkonu, musí zhotovitel neprodleně informovat objednavatele. Pokud objednavatel nezmění popis výkonu nebo nevytvoří předpoklad, který umožní provedení zakázky, může zhotovitel zakázku odmítnout. Je-li nemožnost provedení důsledkem opomenutí objednavatele nebo dodatečné změny popisu výkonu ze strany objednavatele, je zhotovitel oprávněn od zakázky odstoupit. Náklady a výdaje zhotovitele za práce provedené do okamžiku odstoupení a případné náklady na odstranění ponese objednavatel.

2.7. Odesílání programových nosičů, dokumentací a popisů výkonů se provádí na náklady a nebezpečí objednavatele. Školení a vysvětlení požadované objednavatelem budou účtována zvlášť. Pojištění se uzavírá pouze na přání objednavatele.

3. Ceny, daně a poplatky

3.1. Všechny ceny jsou uváděny v eurech bez daně z obratu. Platí pouze pro danou zakázku. Ceny se rozumějí z obchodního sídla, případně z pobočky zhotovitele. Náklady na programové nosiče (například CD, magnetické pásky, floppy disky, streamer tapes, magnetofonové kazety atd.) a případné smluvní poplatky budou fakturovány zvlášť.

3.2. U (standardních) knihovních programů platí katalogové ceny platné v den dodání. U všech ostatních služeb (organizační poradenství, programování, zaškolení, podpora při změně, telefonické konzultace atd.) bude účtováno skutečné množství práce v sazbách platných v den provedení výkonu. Odchylky od časové náročnosti, která byla základem smluvní ceny, za níž však zhotovitel nenese žádnou odpovědnost, budou účtovány podle skutečně vynaloženého času.

3.3. Náklady za jízdné, denní diety a nocleh budou objednavateli fakturovány v platných sazbách zvlášť. Čas strávený na cestě se považuje za pracovní dobu.

4. Dodací lhůta

4.1. Zhotovitel se bude snažit o co možná nejpřesnější dodržování dohodnutých termínů plnění (dokončení).

4.2. Požadované termíny plnění mohou být dodrženy pouze tehdy, pokud objednavatel poskytne všechny potřebné práce a úplné podklady v termínech uvedených zhotovitelem, zejména jím schválený popis výkonu podle bodu 2.3., a pokud v potřebné míře splní i svou povinnost spoluúčasti. Zhotovitel neodpovídá za zpoždění dodávky nebo za zvýšení nákladů v důsledku poskytnutí nesprávných, neúplných, dodatečně změněných údajů a informací nebo podkladů, a není tedy v prodlení. Takto vzniklé vícenáklady ponese objednavatel.

4.3. U zakázek, které zahrnují více jednotek nebo programů, může zhotovitel provádět dílčí dodávky nebo vystavovat dílčí faktury.

5. Platba

5.1. Faktury zhotovitele, které budou vystavené včetně daně z obratu, jsou splatné bez jakékoli srážky nebo poplatků nejpozději do 14 dnů od doručení faktury. Pro dílčí faktury platí analogicky platební podmínky stanovené pro celkovou zakázku.

5.2. U dodávek složených z více jednotek (např. programy nebo školení, realizace po dílčích krocích) je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po dodání každé jednotlivé jednotky nebo výkonu.

5.3. Dodržení sjednaných platebních termínů tvoří důležitou podmínku pro provádění dodávky, případně pro plnění smlouvy zhotovitelem. Nedodržení sjednaných plateb opravňuje zhotovitele k zastavení prováděných prací a odstoupení od smlouvy. Všechny s tím spojené náklady a ušlý zisk ponese objednavatel. Při prodlení s platbou budou účtovány úroky z prodlení v běžném bankovním rozsahu. Při nedodržení dvou splátek dílčích plateb je zhotovitel oprávněn uplatnit ztrátu termínu a požadovat okamžitou úhradu předaných směnek.

5.4. Objednavatel není oprávněn zadržovat platby z titulu neúplnosti celkové dodávky, záručních nároků nebo reklamací.

6. Autorské právo a užívání

6.1. Všechna autorská práva k dohodnutým výkonům (programy, dokumentace atd.) náležejí zhotoviteli, případně jeho poskytovatelům licence. Objednavatel obdrží kromě toho právo, podle kterého bude po zaplacení sjednané ceny oprávněn používat software výlučně k vlastním účelům a pouze na technickém vybavení specifikovaném ve smlouvě v rozsahu, který odpovídá nabytému počtu licencí k současnému užívání na více pracovištích. Předmětnou smlouvou se nabývá pouze souhlas k užívání díla. Šíření díla objednavatelem je podle zákona o autorském právu zakázáno. Objednavatel nenabývá svou spoluúčastí při výrobě softwaru kromě práva užívání, které je stanoveno v předmětné smlouvě, žádná další práva. Každé porušení autorských práv zakládá nároky na náhradu škody, přičemž v takovém případě musí být poskytnuto plné zadostiučinění.

6.2. Objednavatel může zhotovovat kopie k archivaci a zálohování dat pouze tehdy, pokud software neobsahuje žádný výslovný zákaz poskytovatele licence nebo třetí osoby a pokud veškeré poznámky o autorském právu (copyright) a vlastnictví budou na kopie přeneseny beze změny.

6.3. Bude-li k vytvoření interoperability předmětného softwaru nutné odhalit rozhraní, pověří tím objednavatel za úhradu nákladů zhotovitele. Nedostojí-li zhotovitel tomuto požadavku a dojde-li k rekompilaci podle zákona o autorském právu, smějí být výsledky použity pouze a jen k vytvoření interoperability. Zneužití zakládá nárok na náhradu škody.

7. Právo na odstoupení

7.1. Pro případ překročení sjednané dodací lhůty z výlučné viny zhotovitele nebo z jeho protiprávního jednání může objednavatel v doporučeném dopise od předmětné zakázky odstoupit, pokud ani po poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty nebude dohodnutý výkon z větší části proveden a objednavatel na tom neponese žádnou vinu.

7.2. Vyšší moc, pracovní střety, přírodní katastrofy, dopravní blokace a ostatní okolnosti, které leží mimo sféru vlivu zhotovitele, zprošťují zhotovitele dodavatelského závazku, případně mu umožňují sjednání nové dodací lhůty.
7.3. Stornování ze strany objednavatele je možné pouze s písemným souhlasem zhotovitele. Pokud zhotovitel se stornem souhlasí, může kromě provedených výkonů a vzniklých nákladů naúčtovat stornovací poplatek ve výši 30 % z dosud nevyúčtované hodnoty zakázky celého projektu.

8. Záruka, údržba, změny

8.1. Reklamace jsou platné pouze tehdy, pokud se týkají reprodukovatelných vad a jsou-li i s dokumentací podány písemně do 4 týdnů od dodání sjednaného výkonu, u individuálního softwaru po převzetí programu podle bodu 2.4. V záručním případě má oprava vždy přednost před snížením ceny nebo odstoupením od smlouvy. V případě oprávněné reklamace budou vady odstraněny v přiměřené lhůtě, přičemž objednavatel umožní zhotoviteli provést všechna opatření nutná ke kontrole vad a jejich následnému odstranění. Domněnka vadnosti podle § 924 ABGB (Všeobecný občanský zákoník) je vyloučena.

8.2. Zhotovitel provede bezplatně všechny opravy a dodatky, které budou nutné před předáním sjednaného výkonu z důvodu organizačních nebo programově technických vad, za něž bude odpovídat právě zhotovitel.

8.3. Náklady na podporu, diagnózu chyb, odstranění závad a poruch, za které bude odpovídat objednavatel, stejně jako ostatní opravy, změny a dodatky provede zhotovitel za úplatu. To platí i při odstranění vad, pokud programové změny, dodatky nebo ostatní zásahy provedl sám objednavatel nebo třetí osoba.

8.4. Zhotovitel dále nepřebírá žádnou záruku za chyby, poruchy nebo škody, ke kterým došlo z důvodu nepřiměřené obsluhy, změněných provozně-systémových komponent, rozhraní a parametrů, použití nevhodných organizačních prostředků a datových nosičů, jsou-li předepsány, dále z důvodu anomálních provozních podmínek (zejména odchylky od instalačních a skladovacích podmínek) a škod při přepravě.

8.5. Záruka zhotovitele odpadá tehdy, pokud programy dodatečně změnili vlastní programátoři objednavatele nebo třetí osoby.

8.6. Je-li předmětem zakázky změna nebo doplnění již existujících programů, vztahuje se záruka pouze na změnu nebo doplnění. K opětovnému oživení záruky za původní program nedochází.

9. Odpovědnost

Zhotovitel odpovídá za škody v rámci zákonných předpisů tehdy, je-li mu prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost. Odpovědnost za lehkou nedbalost je vyloučena. Náhrada následných škod a majetkových škod, náhrada za nedosažené úspory, za ztráty na úrocích a dále náhrada škod z nároků třetích osob vůči zhotoviteli je v každém případě vyloučena, pokud to připouští zákon.

10. Loajalita

Smluvní partneři se zavazují ke vzájemné loajalitě. Po dobu platnosti smlouvy a dalších 12 měsíců od jejího skončení se zdrží každého najímání nebo zaměstnávání pracovníků druhého smluvního partnera, i přes třetí osoby, kteří se podíleli na realizaci zakázky. Smluvní partner, který poruší toto ustanovení, je povinen zaplatit paušální náhradu škody ve výši jednoho ročního platu pracovníka.

11. Ochrana dat, zachování mlčenlivosti

Zhotovitel zaváže své pracovníky k dodržování ustanovení podle § 15 zákona o ochraně dat.

12. Ostatní

Jsou-li jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinná nebo stanou-li se takovými, zůstává tím platnost zbývajících částí smlouvy nedotčena. Smluvní partneři se vzájemně dohodnou na takovém ustanovení, které se bude co nejvíce blížit neúčinnému ustanovení.

13. Závěrečná ustanovení

Není-li dohodnuto jinak, platí výhradně zákonná ustanovení používaná mezi obchodníky podle rakouského práva, a to i tehdy, je-li zakázka prováděna v zahraničí. Pro případné spory se sjednává výlučná místní příslušnost soudu, který je věcně příslušný pro obchodní sídlo zhotovitele. Pro prodej spotřebitelům ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelů platí výše uvedená ustanovení pouze tehdy, pokud zákon o ochraně spotřebitelů závazně nepředepisuje jiná ustanovení.

Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung